Aktivizační a rozvojové činnosti

Aktivizační, zájmové, výchovné či vzdělávací činnosti Vás vedou k aktivnímu trávení volného času. Pro naše klienty proto jsou v každé budově k dispozici kulturní a společenské místnosti. Při všech činnostech se klientům budou věnovat speciální aktivizační pracovníci v sociálních služeb ve výchovně nepedagogické činnosti. Mezi činnosti chceme zařadit Existují vědecky prokázané údaje o pozitivním vlivu těchto technik na psychický a emoční stav a to i v případech velm polročilého stádia demence Alzheimerova typu.

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie poslech hudby, která klienty uvolní, pomáhá jim relaxovat a zmírňuje jejich stres. Budeme praktikovat hraní na klavír, meditace, relaxace. Akce s živou hudbou. Lubomír Holzer je špičkový český muzikoterapeut v oblasti celostní muzikoterapie

Z toho plyne a vzniká jejich vzájemný terapeutický průsečík

Muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpor

Zažijete a osvojíte si mnoho hudebně dramatických her a metod, které léčí a podporují sebepojetí jednotlivců i skupiny. Zažijete i konstelace s hudbou a systemický přístup v praxi, včetně teorie, objevíte nové pohledy na výchovu, terapii, na sebe sama.

je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb.

.

Působením živé hudby na organismus při receptivní muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci.

VZPOMINKOVE TERAPIE

Reminiscenční terapie, jinak také nazývána "vzpomínkové terapie" což je léčba formou vzpomínek, např. poznávání starých fotografií, sledování filmů z archivů, prohlížení a četba starých novin, připomínání, opakování a záznam významných uplynulých událostí života a práce. To vše přispívá k vyvolání pozitivních a příjemných pocitů a zvýšení kvality jeho života.
ERGOTERAPIE

Ergoterapie sestává z činností, které podporují klienta v soběstačnosti a udržují ho v psychické pohodě. Provádí se např. pomocí výtvarných kurzů, práce s textilem, keramikou atd.


MONTESSORI METODY PRO SENIORY

Metody Montessori pro seniory se řídí mottem "Pomoz mi, abych to dokázal sám". Důležitý jste v tomto hlavně vy, nikoliv Vaše omezení.  lze úspěšně použít pro smyslové aktivizace seniorů. Používají se podobné techniky a pomůcky, které jsou vhodné právě pro seniory postižené demencí. V dnešní době jsou staří lidé někdy tzv. přepečováváni a tento koncept je právě zaměřen na práci všedního dne např. na krájení, zapínání knoflíků a další smysluplné činnosti. Tím se podporuje sebedůvěra nemocných seniorů. Možná překvapí jednoduchost pomůcek a je až zarážející, jak dokáží pomoc.

Existují údaje o pozitivním vlivu těchto technik na psychický a emoční stav seniorů a to i v případech senilní demence Alzheimerova typu.

Metoda aktivuje smysly člověka, které jsou klíčem k jejho schopnostem a znalostem. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, obvyklé pohybové činnosti nebo známé písničky. Tyto podněty vyvolávají u seniorů vzpomínky, probouzí paměť a umožní komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění plnohodnotného života i ve stáří.

Montessori metoda se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě zvládne. Sociálně upadající jedinec je zapojován do života v rámci komunity pobytového zařízení a zároveň je mu dávaná možnost své schopnosti zachovat a v některých případech dokonce zlepšit či znovu nalézt.

pro rozvoj smyslů, rozvoj řeči, rozvoj matematických schopností

 • Aktivizaci vlastní osoby a s tím spojený pocit radosti ze života
 • Udržet nebo obnovit schopnosti, zdroje a vlastní síly
 • Trénovat kompetence všedního dne
 • Udržet nebo obnovit vlastní, věcné a sociální kompetence
 • Zachovat nebo zlepšit orientaci v čase a místě
 • Zlepšit schopnosti koordinace
 • Trénink slovní zásoby - hledání slov
 • Trénink verbálních a neverbálních vyjadřovacích schopností
 • Celoživotní učení, otevírání se novým věcem i ve stář

 • každodenního života může tomuto negativnímu vývoji bránitzatížení ošetřovatelského personálu. Soustavné a pravidelné provádění činnostíZtráta samostatnosti i ochoty spolupracovat s pečovateli, může vést k nadbytečnémusebevědomí, mnoho lidí ztrácí motivaci a vůli k životu, vzniká výrazný pocit závislosti.novými lidmi a novým uspořádáním dne. Přitom se snižuje jejich sebedůvěra aztrátě svých dosavadních zvyklostí, ale je nucen se vyrovnat s novým prostředím,nutné vzít v úvahu, že po přechodu do pobytového zařízení je senior vystaven nejenprotože jde spíše o obnovení dřívějších schopností a znalostí, než jen o učení nového. JeV péči o seniory v pobytových zařízeních se používají principy Montessori trochu jinak,  ART TERAPIE

  Barvy, štětce, voskovky, fixy, pastelky, tužky a jdeme tvořit... Pomocí arteterapie si rehabilitujete paměť, jemnou motoriku a posilujete si vlastní hodnotu i pochopení vlastního nitra. Také produkujete hmatatelnou věc na kterou se můžete kdykoliv podívat nebo ji někomu věnovat. Při artterapii pracujeme ve skupině a tím máte možnost komunikovat s ostatními o své práci, vyjádřit své pocity a nápady. Vždy pracujeme s technikami, které odpovídají vašemu věku a posilují Vaši důstojnost. Vedeme pro Vás také kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou při které používáme speciální metodiky na základě znalostí o funkcích našeho mozku. Opíráme se o výzkum psychobiologa Rogera W. Sperryho na téma funkce hemisfér lidského mozku, za který dostal  Nobelovu cenu.

  CANISTERAPIE

  Canisterapie/Zooterapie, pomocí tohoto druhu terapie se zlepšují citové, rozumové a pohybové schopnosti. Také přispívá k zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře jako takové má na člověka jistý terapeutický vliv, který lze velmi dobře využít jako podpůrnou terapii. Kromě exaktně měřitelných výsledků, jako je pokles krevního tlaku, zpomalení srdečního rytmu, zklidnění a prohloubení dýchání, je třeba zdůraznit, že zvíře pacientovi či klientovi přináší psychologickou a duševní pomoc. Proto budeme v zařízení chovat kočky domácí.


  KOGNITIVNI TERAPIE

  Kognitivní rehabilitace jsou metody a tréninková procvičování mozku pomocí kvízů, vědomostních her a hádanek, sudoku, křížovek a dalších paměťových cvičení na základě speciálních technik. Na základě studií pomocí těchto metod dochází ke zpomalení příznaku Alzheimerovi nemoci, a rozvoji paměti krátkodobé, dlouhodobé a recentní. Dále se tímto udržuje slovní zásoba, myšlení v souvislostech, matematické schopnosti a mnoho dalšího.
  TANEČNI TERAPIE

  Tanec má příznivý vliv na krevní oběh, pohyblivost, dýchání, emocionální prožitky, schopnost neverbální komunikace, a také na sociální integraci klienta (základy společenské komunikace a chování zůstávají u klientů s DAT zachovány až do pozdějších stádií nemoci, a toho taneční terapie využívá, mimo jiné). Taneční terapie využívá všech složek jedince jako celistvé osobnosti, jako bio-psycho-socialně-spirituání osobnosti, a tím pomáhá klientům s DAT k jejich návratu k této integritě. Když tančí, cítí, že se hýbe jejich tělo, tanec jim pomáhá vzpomenout si na minulé prožitky (prvek reminiscence)... Když tančí, dotýkají se jiné osoby - jsou s ní v kontaktu, a mají příjemný požitek z vlastní činnosti.

  Taneční terapie je schopna obklopit bezpečným prostředím, bez hodnocení na škále dobrý - špatný. Fyzicky jsou pacienti udržováni v prostoru a čase, což podporuje percepční a kognitivní organizaci. Volné vyjadřování emocí je podporováno, pracuje se na udržení příjemného pocitu života."

  Terapie tancem pro seniory představuje aktivizačně-rehabilitační program. Jedná se o cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno s přihlédnutím na seniorský věk. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace pohybů i paměť. Každé setkání terapeuta se seniory je jakýmsi představením. Taneční terapie pro seniory pozitivně ovlivňují nejenom psychický a fyzický stav, sebevědomí, ale podporují také kreativitu a posilují sociální kontakty. Tanec je pro seniory v domovech důchodců či v jiných zařízeních nejenom vítanou pohybovou aktivitou, ale i společenskou událostí.

  KINEZOTERAPIE

  Kinezioterapie vyžaduje aktivní účast klienta, protože působí na psychiku klienta, na jeho duševní procesy, funkce, stavy, osobnost a její vztahy prostřednictvím předem určeného, aktivně prováděného pohybového programu. Tento program využívá prvků tělesných cvičení, sportů a pohybových her. pomáhá klientům znovunalézat uvědomění si vlastního těla, jeho ovládání, ovládání aktivity psychické i fyzické zároveň, vlastní sebepojetí i vnímání pohybů druhých. Je vhodná pro klienty, kteří jsou úzkostní, napjatí, depresivní, kteří se chovají někdy agresivně.